Hakkımızda

Kapitalizmin varoluşsal krizi derinleştikçe sadece açlık, yoksulluk, işsizlik, talan ve mülksüzlük değil, işçi sınıfı ve ezilenlerin isyanı da büyüyor. Bu sömürü ve talan düzenini işçi sınıfı ve ezilenlerin isyanından korumak isteyen burjuvazi ise, çareyi bir yandan devrim ve sosyalizm fikrini itibarsızlaştırmakta, diğer yandan da faşist devlet terörünü katmerleştirerek söz, eylem ve örgütlenmeye dair tüm hak ve özgürlükleri yok etmekte arıyor.

Burjuva sınıfın ideolojik kuşatmasının ve çıplak şiddetinin görülmedik düzeyde arttığı bu dönemde onu daha çarpıcı tarzda teşhir etmek ve “Ne yapmalı?” sorusunun cevabını daha açık konuşmak yaşamsal hale geliyor. Özgür TV bu yakıcı ihtiyaçtan yola çıkarak yayın hayatına başlıyor.

Özgür TV emperyalist kapitalist barbarlığa karşı sosyalist devrimden başka bir alternatifin mümkün olmadığı ve bu devrimin tüm ezilenlerin çıkarlarının savunucusu ve bağımsız bir siyasi güç haline gelmiş işçi sınıfının önderliğinde gerçekleşebileceği hakikatini temel alacak.

Özgür TV ülkede hüküm süren siyasi rejimin burjuvazinin terörist diktatörlüğü, faşizm olduğunu çekinmeden söyleyecek, devletin burjuva sınıf karakterini her açıdan teşhir edecek. Faşizmi yıkmak ve politik özgürlüğü kazanmak için birleşik mücadele yürütenlerin sesi, sözü olacak.

Özgür TV Türk-burjuva devleti tarafından sömürgeci boyunduruk altında tutulan Kürt halkının mücadelesine bireysel-kültürel değil, ulusal ve kolektif haklar çerçevesinden bakacak. Ulus ve inanç topluluklarının milliyetçi ve dinsel gerici hezeyanların nesnesi edilmesine karşı çoğulcu ve güvencelenmiş bir eşitliği savunacak, ırkçılık ve şovenizmin bütün biçimleriyle savaşacak.

Özgür TV her koşul altında kadın devrimini kılavuzu bilecek, kadınların kurtuluşunun sosyalist devrimle, sosyalist devrimlerin kuruluşunun da kadın devrimiyle mümkün olduğunu anlatacak. LGBTİ+’ların var olma ve eşitlik mücadelesinin bayraktarlarından olacak.

Özgür TV ekolojik krizin kapitalizmin krizi olduğu bilinciyle, ekoloji mücadelesine devrimci bir perspektiften yaklaşacak. Tekellerin değil, emekçi köylülüğün ve tüm insanlığın çıkarlarını savunacak.

Özgür TV öğrenci ve işçi gençliği “güvenlik sorunu” ve ucuz işgücü deposu gören burjuva kavrayışın tam karşısında, anadilde bilimsel demokratik eğitim; özerk, parasız ve toplumcu bir üniversite talebinin yanında olacak.

Özgür TV ezilenlerin tüm mücadele araç ve biçimlerini meşru görecek, teoriyi, bilimi ve sanatı direnenlerin eline bir silah olarak vermeyi hedefleyecek. İşçi sınıfı ve ezilenlerin tarihsel mücadele deneyimlerinin taşıyıcısı, direnenlerin hafızası olacak.

Özgür TV, “Gerçeğin içinde, kavganın tam ortasında” şiarıyla 24 Nisan 2021’de YouTube ve sosyal medya kanalları üzerinden yayına başlıyor.

Dayanışmayla